Соат чанд аст

Соат чанд аст


Подборка по базе: История Соликамска.docx.


ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ КУЛОБ БА НОМИ АБУАБДУЛЛОХИ РУДАКИ
КАФЕДРАИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉИИ УМУМИДОНИШГОЊЇ
САВОЛНОМАИ ТЕСТЇ АЗ ФАННИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ БАРОИ КУРСЊОИ 1ум ДАР НИМСОЛАИ ЯКУМИ СОЛИ ХОНИШИ 2017-2018

Тартибдиханда: ассистент

Махсудинов Рамазон
400 Саволномаи тести аз фанни забони англиси барои факултахои гайри ихтисосхо (чавоби дуруст В)

@1.

Чумлаҳоро пурра кунед ба чои нуқтаҳо калимаҳои додашударо интихоб карда гузоред.

Every night she lies in . . . . and thinks about her mother.

$A) roof;

$B) bed;

$C) chair;

$D) branch;

$E) chairs;

@2.

Ба чои нуқтаҳо пешояндҳои самт ва њаракат гузоред.

My son is going . . …. of the house.

$A) into;

$B) out;

$C) at;

$D) to;

$E) few;

@3.

Ба чои нуқтаҳо пешояндҳои самт ва њаракат гузоред.

A car stopped and a man got …… of the car.

$A) into;

$B) out;

$C) to;

$D) in;

$E) at;

@4.

Ба чои нуқтаҳо пешояндҳои самт ва замон гузоред.

I’m going out. I’ll be back …an hour.

$A) an;

$B) in;

$C) on;

$D) at;

$E) the;
@5.

Ба чои нуқтаҳо пешояндҳои самт ва замон рогузоред.

I can’t go to the party ..… Sunday.
$A) at;

$B) on;

$C) in;

$D) to;

$E) for;
@6.

Ба чои нуқтаҳо пешояндҳои самт ва замон гузоред.

I like getting up early . … the morning.

$A) on;

$B) in;

$C) at;

$D) by;

$E) to;
@7.

Аз забони Точики ба забони Англиси тарчума кунед.

Оё котибаи шумо њар руз мактубҳои бисёрро тарљума мекунад?

$A) Are you translating letter every day?;

$B) Does your secretary translate many letters every day?;

$C) Does you translate many letter every day?;

$D) Is you translates many letters every day?;

$E) Was you translate many letters every day?;

@8.

Аз забони Точики ба забони Англиси тарчума кунед.

Онхо дар хонаи шишт қолин надоранд.

$A) They has not a carpet in sitting room;

$B) They have not a carpet in the sitting room;

$C) We have not in the sitting room a carpet;

$D) They are not a carpet in the sitting room;

$E)They is not a carpet in the dining room;
@9.

Аз забони Точикїба забони Англисї тарчума кунед.

Падари ман ҳама вақт ба хонаи бибиам дар рузҳои истироҳат меравад.

$A) Always my father go to my grandmother’s house on week-ends;

$B) My father always goes to my grandmother’s house on week-ends;

$C) My father go to my granny house on week-end;

$D) My father go always to my grandmothers;

$E) My father went always to my grandmother-house;
@10.

Аз забони Точики ба забони Англиси тарчума кунед.

Якшанбеи гузашта ў рафиқашро ба хонаашон даъват кард.

$A) He invites her to his house on Sunday;

$B) Last Sunday he invited his friend to his place;

$C) His invite she to his room on Sunday;

$D) Last Sunday he invite to his place his friend;

$E) Last Sunday he inviting to his place his friend;

@11.

Аз забони Точики ба забони Англиси тарчума кунед.

Вай мактуби дароз навишт.

$A) He is write a long letter;

$B) He has written a long letter;

$C) He has write a long letter;

$D) He have written a letter;

$E) She is write a long letter;

@12.

Аз забони Точики ба забони Англиси тарчума кунед.

Иброхим хозир вазифаи хонагиашро ичро карда истодааст.

$A) Ibrohim are doing home-work;

$B) Ibrohim is doing his home-work now;

$C) Now Ibrohim is his home-work doing;

$D) Ibrohim writing the home-work now;

$E) Ibrohim write his home-work now;

@13.

Аз забони англисї ба точикї тарчума кунед.

Where did you work a year ago?

$A) Шумо дар кучо кор мекардед ду сол пеш ?;

$B) Як сол пеш шумо дар кучо кор мекардед ?;

$C) Шумо кор мекардед як сол пеш ?;

$D) Дар кучо шумо кор мекардед порсол ?;

$E) Шумо якчанд сол пеш дар кучо кор мекардед ?;
@14.

Аз забони англисї ба точикї тарчума кунед.

During the lesson we repeated the new words again.

$A) Мо калимахои навро такрор кардем;

$B) Дар вакти дарс мо калимахоро аз сари нав такрор кардем;

$C) Мо аз сари нав калимахоро такрор кардем;

$D) Хангоми дарс мо калимахои навро бори дигар такрор кардем;

$E) Мо калимахои навро дар вакти дарс такрор мекунем;

@15.

Тарчумаи ибораи “иштирок кардан”-ро нишон дихед.

$A) to be in;

$B) to take part;

$C) took part;

$D) to take parts;

$E) to be in the talks;

@16.

Тарчумаи ибораи “шароити пардохт” — ро нишон дихед.

$A) condition of delivery;

$B) terms of payment;

$C) terms of shipment;

$D) condition of pay;

$E) pay of condition;

@17.

Забони англисї — забони муоширати кадоме аз ин давлатњост?

$A) Франция, Белгия;

$B) Британияи Кабир, Зеландияи Нав;

$C) Германия, Чехия;

$D) Япония, Хитой;

$E) Тољикистон, Россия;
@18.

Дар алифбои забони англисї чандто ҳарф мављуд аст?

$A) 22;

$B) 26;

$C) 24;

$D) 44;

$E) 60;
@19.

Алифбои забони англисї дорои чанд овоз аст?

$A) 36;

$B) 44;

$C) 26;

$D) 46;

$E) 20;
@20.

Феъли — to be –ро дуруст интихоб намоед.

The students ….. in the institute.

$A) is;

$B) are;

$C) to be;

$D) am;

$E) was;
@21.

Миқдори ҳамсадоҳои забони анлисиро нишон дихед.

$ A) 36;

$B) 20;

$C) 26;

$D) 28;

$E) 12;

@22.

Тарљумаи дурусти калимаи «инҳо» -ро ёбед.

$A) this;

$B) these;

$C) it;

$D) those;

$E) that;
@23.

Љонишини ишоратиро интихоб кунед.

$A) he, she;

$B) these, those;

$C) they, we;

$D) our, your;

$E) mine, yours;

@24.

Ба љойи нуќтахо шакли зарурии чонишинро гузоред.

……. is my brother.

$A) we;

$B) he;

$C) they;

$D) our;

$E) mine;

@25.

Тарљумаи калимаи «young»-ро нишон диҳед.

$A) духтар;

$B) љавон;

$C) писар;

$D) оила;

$E) љавонон;
@26.

Тарљумаи ибораи «How are you?» -ро ёбед.

$A) Ҳаво чї хел аст?;

$B) Ањволатон чї хел ҳаст?;

$C) Соат чанд аст?;

$D) Шумо чандсола ҳастед?;

$E) Вай чї хел аст?;
@27.

Талаффузи дурусти садоноки — U — ро дар њичои баста нишон дихед.

$A) [u];

$B) [Λ];

$C) [ju];

$D) [ju:];

$E) [jo];

@28.

Талаффузи дурусти хамбастагии — ay-ро нишон дихед.

$A) [oi];

$B) [ei];

$C) [ju];

$D) [jl:];

$E) [i:];
@29.

Тарљумаи дурусти калимаи — contract –ро ёбед.

$A) идора;

$B) шартнома;

$C) ширкат;

$D) пардохт;

$E) мактуб;
@30.

Ба љойи нуќтањо шакли заруриро феъли to be-ро гузоред.

What …. her name?

$A) am;

$B) is;

$C) to be;

$D) are;

$E) be;

@31.

Њамбастагии – ar — чї гуна талаффуз карда мешавад?

$A) [o];

$B) [a:];

$C) [o:];

$D) [a];

SE) [u:];
@32.

Њамбастагии – or- чи гуна талаффуз карда мешавад?

$A) [o];

$B) [o:];

$C) [a:];

$D) [ə:];

$E) [u];

@33.

Ба љои нуќтањо шакли зарурии пешояндро гузоред.

She is standing …. the door.

$A) in;

$B) at;

$C) under;

$D) on;

$E) to;
@34.

Ба љои нуқтаҳо шакли дурусти феъли – to be –ро нависед.

Their family … large and nice.

$A) am;

$B) is;

$C) are;

$D) be;

$E) to be;
@35.

Падежи соҳибиро нишон диҳед.

$A) He’s my friend;

$B) The children’s room is large;

$C) These are cables;

$D) There’s a picture on the wall;

$E) I’ve got a book;
@36.

Ба љои нуќтањо шакли зарурии пешояндро гузоред.

I come back … three o’clock.

$A) under;

$B) at;

$C) near;

$D) out;

$E) from;
@37.

Ба љойи нуќтањо шакли зарурии артиклро гузоред.

It’s difficult to find….. job in our city.

$A) the;

$B) a ;

$C) in;

$D) an;

$E) of;
@38.

Тарљумаи дурусти ибораи – to have breakfast – ро ёбед.

$A) хуроки шом;

$B) наҳорї хурдан;

$C) хўрок хурдан;

$D) хуроки шом хўрдан;

$E) наҳорї омода кардан;
@ 39.

Талаффузи дурусти калимаи додашударо ёбед: «house»

$A) [hous];

$B) [hаus];

$С) [houz];

$D) [hou:s];

$E) [hau];
@40.

Артикл чанд намуд мешавад?

$A) 3;

$B) 2;

$C) 4;

$D) 6;

$E) 26;
@41.

Талаффузи дурусти калимаи «cable» — ро ёбед.

$A) [ceibl];

$B) [keibl];

$C) [kΛbl];

$D) [kabl];

$E) [kobl];
@42.

Ба љойи нуќтањо шакли зарурии феъли “to be”-ро истифода намоед.

She ….. a nice woman.

$A) am;

$B) is;

$C) are;

$D) was;

$E) were;

@43 .

Ба љойи нуқтаҳо артикли мувофикро интихоб намоед.

There is ….. large office in our street.

$A) in;

$B) a;

$C) of;

$D) an;

$E) the;
@44.

Ба љойи нуқтаҳо шакли зарурии замони хозираи давомдор -ро интихоб намоед.

We are ……. English.

$A) study;

$B) studying;

$C) studied;

$D) to study;

$E) studies;
@45.

Тасрифи нодурусти феъли «to be»- ро нишон диҳед.

$A) I am;

$B) You is;

$С) He is;

$D) We are;

$E) They are;

@ 46.

Феъли — to be-ро дар замони њозираи номуайян нишон диҳед.

$A) has been;

$B) am, is, are;

$C) have been;

$D) was, were;

$E) do, does;

@47.

Љонишинҳои ишоратиро нишон дињед кунед.
$A) I, we;

$B) this, that;

$C) me, her;

$D) you, they;

$E) ours, theirs;

@48.

Тарљумаи дурусти калимаи додашударо нишон дињед. — to discuss-.

$A) хондан;

$B) муњокима кардан;

$C) навиштан;

$D) аз назар гузаронидан;

$E) вохўрї таъин намудан;

@49.

Шакли мутлақи љонишинҳои соҳибиро нишон дихед.

$A) You, they;

$B) mine, theirs;

$C) our, your;

$D) he, she;

$E) I, you;
@50.

Ба љойи нуќтахо шакли зарурии артиклро гузоред.

Bring for me …….cup of tea.

$A) the;

$B) a;

$C) an;

$D) at;

$E) in;

@51.

Талаффузи дурусти калимаи — all – ро нишон дихед.

$A) [u;];

$B) [o:l];

$C) [al];

$D) [a:l];

$E) [ol];
@52.

Ба љойи нуќтахо шакли зарурии — there is, there are – ро гузоред.

……. pictures on the wall.

$A) there is;

$B) there are;

$C) is there;

$D) there have;

$E) there am;
@53.

Љавоби дурусти саволро ёбед.

Where are the students?

$A) The students are go.;

$B) The students are at the lesson.;

$C) Yes, they are here.;

$D) No, they are not.;

$E) The students is sitting.;
@54.

Тарумаи дурусти калимаи – to meet –ро нишон диҳед.

$A) рафтан;

$B) вохўрдан;

$C) гап задан;

$D) гўш кардан;

$E) муњокима кардан;

@55.

Дар замони Simple Present дар шахси сеюми танҳо кадоме аз ин суффиксҳо истифода карда мешавад?

$A) -ed;

$B) -s, -es;

$C) -er, -est;

$D) -en;

$E) -th;
@56.

Шакли дурусти Numerals – ро ёбед.

Nine hundred and ninety nine.

$A) 99;

$B) 999;

$C) 9999;

$D) 919;

$E) 99999;
@57.

Тарљумаи калимаи — пардохт – ро нишон диҳед.

$A) delivery;

$B) payment;

$С) price;

$D) terms;

$E) goods;

@58.

Тарљумаи дурусти љумларо ёбед.

I study at the Finance and Economics institute of Tajikistan.

$A) Ман дар донишкадаи Молияи Тољикистон тањсил мекунам;

$B); Ман дар донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон тањсил мекунам;

$С) Ман дар донишкадаи Иќтисоди Тољикистон тањсил мекунам

$D) Ман дар донишкадаи аграрии Тољикистон тањсил мекунам;

$E) Ман дар ягон љой тањсил намекунам;
@59.

Љавоби дурусти саволро нишон диҳед.

Does your friend have many interesting books in his library?

$A) Yes, he have;

$B) Yes, he does;

$C) Yes, he has;

$D) Yes, he do;

$E) Yes, we have;

@60.

Артикли муайяниро нишон диҳед.

$A) this,

$B) the;

$C) a,

$D) there;

$E) these,

@61.

Ба љои нуќтањо шакли зарурии исми љамъро гузоред.

The … haven’t got any … .

$A) childs/balls;

$B) children/balls;

$C) balls/ children;

$D) childs /ball;

$E) childrens/ balls;
@62.

Ба љои нуқтаҳо пешояндњои самт ва маконро гузоред.

I’m going … London next week.

$A) in;

$B) to;

$C) from;

$D) at;

$E) on;
@63.

Шумораи љамъ чї гуна сохта мешавад?

$A) бо ёрии суффикси – er;

$B) бо ёрии суффиксҳои – s, es;

$C) бо ёрии суффикси — ly;

$D) бо ёрии суффикси – est;

$E) бо ёрии префиксњо;
@64.

Шакли дурусти Numerals –ро ёбед.

Sixty-five.

$A) 75;

$B) 65;

$C) 66;

$D) 60;

$E) 16;

@65.

Тарљумаи калимаи – foreign – ро ёбед.

$A) тарљума;

$B) хориљї;

$C) бегона;

$D) забон;

$E) дохила;

@66.

Шакли инкории љумла дар замони њозираи номуайян чї гуна сохта мешавад?

$A) ба воситаи феъли ёридиҳандаи — shall, will ва ҳиссачаи инкории – not;

$B) ба воситаи феъли ёридиҳандаи -do, does ва ҳиссачаи инкории – not;

$C) ба воситаи феъли ёридиҳандаи — have, has, ва ҳиссачаи инкории – not;

$D) ба воситаи феъли ёридиҳандаи — to be ва ҳиссачаи инкории – not;

$E) бо ёрии феъли ёридињандаи to be;
@67.

Ба љои нуќтањо шакли зарурии феълро гузоред.

I am glad …. you.

$A) see;

$B) to see;

$C) to saws;

$D) to sees;

$E) seen;
@68.

Кадоме аз ин зарфҳои додашуда дар замони њозираи номуайян истифода карда мешаванд?

$A) now;

$B) often;

$C) tomorrow;

$D) already;

$E) yesterday;
@69.

Ба љои нуќтањо пешоянди дурустро интихоб кунед.

I like getting up early … the morning.

$A) at;

$B) in;

$C) on;

$D) till;

$E) for;
@70.

Шумораҳои тартибї чї гуна сохта мешаванд?

$A) аз пешояндҳо истифода карда мешавад;

$B) ба воситаи ба шумораҳои миқдорї ҳамроҳ кардани суффикси – th;

$C) бо ёрии суффикси – s, — es;

$D) бо ёрии суффикси – ly;

$E) бо ёрии артиклњо;
@71.

Тарљумаи дурусти ибораи — to be interested in – ро ёбед.

$A) хаста шудан;

$B) шавќманд будан;

$С) дар боло;

$D) душвор будан;

$E) њаловат бурдан;
@72.

Дар забони англисї чанд намуди саволгузорї ҳаст?

$A) 5;

$B) 4;

$C) 6;

$D) 3;

$E) 2;
@73.

Тарљумаи дурусти калимаи – a customer – ро ёбед.

$A) фармоиш;

$B) фармоишгар;

$С) маҳсулот;

$D) дархост;

$E) назоратчї;
@74.

Пешояндро дуруст истифода намоед.

There is a mirror … the wall … the living room.

$A) at/to;

$B) on/in;

$C) for/with;

$D) under/in;

$E) for/at;

@75.

Саволи махсусро ёбед.

$A) Are you a student?;

$B) Where are the cables?;

$C) Do you speak English or Russian?;

$D) Is he absent?;

$E) It is an inquiry, isn’t it?;
@76.

Шумораи тартибиро ёбед.

$A) ten, twenty;

$B) third, thirty-first;

$C) five, eleven;

$D) twenty two, fourty one;

$E) ninety nine;

@77.

Тарљумаи дурусти љумлаи додашударо нишон дињед.

It’s eight o’clock;

$A) Дар соати 8;

$B) Соат 8 аст;

$C) Баъди соати 8;

$D) Қарибии соати 8;

$E) Дар соати 9 –и сањар;
@78.

Тарљумаи дурусти ибораи – to make an appointment – ро ёбед.

$A) муњокима кардан;

$B) вохўрї таъин намудан;

$C) шавќманд будан;

$D) гуфтушунид гузаронидан;

$E) пардохт кардан;
@79.

Љавоби дурусти саволи додашударо ёбед.Источник: topuch.ru

Читайте также
Вид:

Добавить комментарий